👩‍🏫 ติดต่ออาจารย์ผู้สอนที่

https://www.facebook.com/groups/237732181672269/

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ชลิตา ชยุตรากรณ์

การติวสอบ : นักศึกษาเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์และเอกสารประกอบการสอนในแต่ละหัวข้อ มีแบบฝึกหัดประกอบทดสอบความเข้าใจหลังเรียนรู้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เฉพาะนศ.คณะบริการธุรกิจเท่านั้น)

การสอบ : สอบประมวลผลความรู้เทียบโอนวิชาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะปิดระบบสอบ

เวลาในการทำแบบทดสอบ ครั้งละ 120 นาที เลือกคะแนนครั้งที่ดีที่สุดในการผ่านเกณฑ์ 55 คะแนนขึ้นไป 

เวลาเข้าสอบ : ดำเนินการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 65 - 31 ต.ค. 65👩🏫 ติดต่ออาจารย์ผู้สอนที่

https://www.facebook.com/groups/1669930013189662

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ชลิตา ชยุตรากรณ์

การติวสอบ : นักศึกษาเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์และเอกสารประกอบการสอนในแต่ละหัวข้อ มีแบบฝึกหัดประกอบทดสอบความเข้าใจหลังเรียนรู้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เฉพาะนศ.คณะบัญชีเท่านั้น)

การสอบ : สอบประมวลผลความรู้เทียบโอนวิชาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะปิดระบบสอบ

เวลาในการทำแบบทดสอบ ครั้งละ 120 นาที เลือกคะแนนครั้งที่ดีที่สุดในการผ่านเกณฑ์ 55 คะแนนขึ้นไป 

เวลาเข้าสอบ : ดำเนินการสอบ 14 พฤศจิกายน 2565 - 5 มีนาคม 2566
👩🏫 ติดต่ออาจารย์ผู้สอนที่

https://www.facebook.com/groups/2858390201147724

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ชลิตา ชยุตรากรณ์

การติวสอบ : นักศึกษาเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์และเอกสารประกอบการสอนในแต่ละหัวข้อ มีแบบฝึกหัดประกอบทดสอบความเข้าใจหลังเรียนรู้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

การสอบ : สอบประมวลผลความรู้เทียบโอนวิชาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะปิดระบบสอบ

เวลาในการทำแบบทดสอบ ครั้งละ 120 นาที เลือกคะแนนครั้งที่ดีที่สุดในการผ่านเกณฑ์ 55 คะแนนขึ้นไป 

เวลาเข้าสอบ : ดำเนินการสอบ 14 พฤศจิกายน 2565 - 5 มีนาคม 2566