👩🏫 ติดต่ออาจารย์ผู้สอนที่ ผศ.สมจินต์  อักษรธรรม 0839494004

คำชี้แจง ในการทำข้อสอบ

ข้อสอบ มีทั้งหมด 10 บท ให้นักศึกษาทำทุกบทให้ได้คะแนน ในแต่ละ บทไม่น้อยกว่า 60 % ถึงจะถือว่าผ่านรายวิชา หากบทใด ได้คะแนนไม่ถึง 60 % ให้ทำการสอบใหม่จกว่าจะได้ 60 % ทุกบท

ขอให้โชคดีในการสอบครับ

👩🏫 ติดต่ออาจารย์ผู้สอนที่  ผศ.สมจินต์  อักษรธรรม 0839494004